purpose of essay writing dissertation help info research paper on obsessive compulsive personality disorder get papers written online bestessayhelp com mit phd thesis latex how to write custom validator
Stálé rubriky / HR – Human Relations
Stálé rubriky

Turbulence v zaměstnávání cizinců

V době ekonomické krize je každé pracovní místo předmětem většího zájmu než v době bezstarostného rozkvětu. Snad proto se v posledním půlroce hnuly ledy na poli zaměstnávání cizinců.

Došlo  zejména k vydání několika kontroverzních pokynů Ministerstva práce a sociálních věcí, které navázaly na změny provedené novelami zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanosti z roku 2011. Tyto zásahy vyvolaly paniku jak u cizinců, tak u zaměstnavatelů. Další změny se dostavily také s novelou zákoníku práce. Jaká je tedy vlastně situace v současnosti? Co je komu zakázáno a jaké sankce hrozí?

V prvé řadě byl upevněn pojem nelegální práce, za kterou se považuje zaměstnávání cizinců bez příslušných povolení, jimiž jsou pracovní povolení a povolení k pobytu. Sankce za takovou nelegální práci nedopadají pouze na příslušné cizince, ale i na jejich kvazi-zaměstnavatele!  Navíc vykonává-li cizinec na území České republiky práci bez povolení k pobytu, může sankce dopadnout i na odběratele služby nejen na kvazi-zaměstnavatele. Například společnost A se společností B uzavře smlouvu na zajištění úklidu. Za firmu B úklid provádějí cizinci bez povolení k pobytu. Firma B následně dostane pokutu za umožnění nelegální práce. Ovšem i firma A se může na základě rozhodnutí Úřadu práce stát ručitelem, tj. pokud společnost B nezaplatí pokutu, bude mít tuto povinnost firma A. Vedle povinnosti uhradit pokutu může být společnost A povinna uhradit i dlužnou odměnu, odvody na sociální a zdravotní pojištění a další náklady. Z ručení se společnost A může vyvinit pouze tehdy, prokáže-li, že o nelegální práci cizince nevěděla a ani vědět nemohla při vynaložení náležité péče.

Kromě tohoto základního pravidla nově platí, že na pracovišti, kde cizinec vykonává svoji práci, musí být i kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu. To je důležité pro zjištění, zda cizinec, který bude v době kontroly na pracovišti, pracuje legálně či nikoli. Co když ale v kopii pracovního povolení bude uvedeno jiné místo výkonu než kontrolované pracoviště?

K problematice se vyjádřilo MPSV, a to velmi kontroverzně. Pokud cizinec vykonává práci v jiném místě, než je uvedeno v povolení – tedy v rozporu s vydaným povolením – dopouští se podle MPSV výkonu nelegální práce. V případě jakékoli změny místa výkonu práce cizince je proto nezbytné získat nové povolení k zaměstnání. Je třeba si uvědomit, že taková situace nastává i v případě pouhého vyslání cizince na pracovní cestu.

Sankce za nelegální zaměstnávaní cizinců jsou přitom značné. V prvé řadě je to možnost udělení pokuty v rozmezí 250.000,- Kč až 10.000.000,- Kč. Zaměstnavatel musí dále počítat s tím, že bude hradit náklady související s vyhoštěním cizince (ty dosahují až desetitisícových částek v závislosti na zemi původu cizince). Současně zaměstnavatel musí hradit všechny zdravotní náklady za lékařskou péči poskytnutou cizinci před opuštěním České republiky. Při soustavném zaměstnávání cizinců se zaměstnavatel (a to i jako právnická osoba) může dopustit i trestného činu neoprávněného zaměstnávaní cizinců, kde dle závažnosti je možno uložit tresty od zákazu činnosti až po odnětí svobody do 5 let.

Pokyny ministerstva

Velký šok přišel 25. ledna tohoto roku, kdy ministerstvo vydalo pokyn, aby krajské pobočky Úřadu práce přestaly od 1. 7. 2012 vydávat nová pracovní povolení k zaměstnání na volná pracovní místa, která vyžadují nižší kvalifikaci než ukončené středoškolské vzdělání s maturitou; ministerstvo dále přikázalo, aby stávající pracovní povolení byla prodloužena maximálně o 6 měsíců a zavedlo povinnost předkládat ověřené a nostrifikované doklady o odborné způsobilosti, přestože tak zákon neukládá.

Tento pokyn byl také prokazatelně velkým odklonem od stávající praxe v pracovním a správním právu. Stanovil například, že „krajská pobočka Úřadu práce ČR pracovní povolení (na pracovní místo, u nějž zaměstnavatel požaduje nižší stupeň kvalifikace, než je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou), vydá pouze tehdy, existuje-li odůvodněný předpoklad, že jeho nevydání způsobí vážné ekonomické ohrožení zaměstnavatele vedoucí k rušení pracovních míst a propouštění stávajících zaměstnanců, kteří po ztrátě pracovního uplatnění zvýší míru nezaměstnanosti v regionu.“

Přitom dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. prosince 2011 úřadu práce k odmítnutí vydat pracovní povolení nestačí obecný argument o vysoké nezaměstnanosti domácích pracovníků. V tomto smyslu byl pokyn z 25. ledna 2012 v přímém rozporu s výše zmíněným právním názorem Nejvyššího správního soudu.

Hlasité odezvy pak ministerstvo přinutily k vydání pokynů nových a tak se lhůty, o které se bude pracovní povolení cizinců prodlužovat, nově odvíjejí od stupně kvalifikace požadované pro výkon zaměstnání (posuzuje se tedy pracovní místo, ne dosažené vzdělání cizince):

    • pro nižší vzdělání než středoškolské s maturitou – prodloužení až na dobu 6 měsíců
    • pro středoškolské vzdělání s maturitou – prodloužení až na dobu 12 měsíců
    • pro vysokoškolské či vyšší odborné vzdělání – prodloužení až na dobu 24 měsíců.

Co se týče nostrifikace dokladů o odborné způsobilosti, objevily se obavy především o časovou náročnost celého procesu, který může trvat celé měsíce, což by prakticky eliminovalo cizince jako uchazeče o zaměstnání. Nově tedy ředitelé krajských poboček Úřadu práce ČR mohou cizinci žádajícímu o vydání povolení k zaměstnání na základě dohody s jeho budoucím zaměstnavatelem umožnit, aby nostrifikaci dokladů osvědčujících odbornou způsobilost pro výkon zaměstnání doložil ve lhůtě, která respektuje možnou časovou náročnost procesu nostrifikace.

Výše uvedené pokyny jsou zajímavé i z hlediska ústavního práva. Musíme konstatovat, že směřují poměrně značně nad rámec zákona. Navíc se nacházíme v oblasti, kde „co není dovoleno, je zakázáno“.  Bylo by tedy spíše na místě provést nejprve novelu zákona a až na jejím základě vydávat takové pokyny. Jako příklad můžeme uvést fakt, že pokyn fakticky apeluje na neprodlužování povolení cizincům a vytlačování cizinců z existujících pracovních pozic. Právní úprava povolení k zaměstnání se přitom nezměnila, a pokud cizinec splní dané podmínky (pracovní místo je ohlášené jako volné a nepodaří se ho v přiměřené době obsadit jinak), pak má na vydání povolení právní nárok. Úředníci jsou tak vlastně pokynem nuceni k porušování zákona. Za druhé je pokyn rovněž notně diskriminační, protože největší restrikce jsou namířeny specificky na nízko-kvalifikované cizince.

Na závěr bychom rádi ještě představili studii, která názorně ukazuje, k jakým nežádoucím situacím může dojít omezováním přístupu cizinců na pracovní trh:

Společnost BRAMKO, s.r.o., působící v zemědělské výrobě, ve dnech 1. a 7. 3. 2012 organizovala nábor zaměstnanců na pozici pomocný dělník v rostlinné výrobě (nabízeno bylo celkem 150 volných míst). Z více než 240 oslovených uchazečů o zaměstnání se dostavilo k náboru 108 uchazečů, přičemž ochotu přijmout nabízené zaměstnání projevilo pouze 33 z nich. Nakonec se však v den nástupu do zaměstnání dostavili pouze 4 uchazeči ze 14 potvrzených. Je patrné, že snažit se obsadit některé pozice resp. práce uchazeči o zaměstnání registrovanými u Úřadu práce není funkční a zaměstnanci cizinci se tak jeví jako praktická (a někdy jediná) možnost.

Ministerstvo si naštěstí situaci uvědomuje – výše popsaná studie pochází z tiskové zprávy ministerstva. Věříme tedy, že do budoucna se dočkáme odbourání zbytečného omezení práce cizinců při zachování určité ochrany české pracovní síly. V mezidobí doporučujeme bedlivě sledovat pokyny MPSV a vyvarovat se tak riziku sankcí.

Článek vyšel v časopise HR Forum.

Ladislava Jasanská

Zakladatelka advokátní kanceláře Jasanská & Co.

 
 

Nebyly nalezeny žádné komentáře.

GARANTI RUBRIKY

Hanka Velíšková

Personální ředitelka společnosti KPMG

Vendy Jersáková

HR praktik na cestě za moderním pracovním prostředím a kultivovanými mezilidskými vztahy

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy